AANGENAAM
Jan Douwes
Jan Douwes
'Het gaat om de inhoud, niet om de vorm'
Manon de Jonge
Manon de Jonge
'Kennis is één, slagvaardig en resultaatgericht handelen is twee.'
Sandra Schaapherder
Sandra Schaapherder
'Pick your fights'
Nynke de Witte
Nynke de Witte
'Persoonlijke betrokkenheid maakt vaak het verschil.'
Denise Spierings
Denise Spierings
'Heldere doelen, krachtige aanpak'


Douwes + Partners Advocaten
Prins Willem Alexanderlaan 400
7311 SZ APELDOORN

T: 055 - 5270510

Linkedin pagina Douwes + Partners Like Douwes + Partners op Facebook Volg Douwes + Partners op Twitter

Home › Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


 1. Douwes + Partners Advocaten is een openbare vennootschap. De vennoten zijn natuurlijke en/of rechtspersonen. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.
 2. Op onze dienstverlening zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. De opdrachten van cliënten worden geacht te zijn gegeven aan de openbare vennootschap Douwes + Partners Advocaten. Dat is ook het geval indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Art. 7:404 en art 7:407 lid 2 BW blijft buiten toepassing. Iedereen die bij de uitvoering van een opdracht is ingeschakeld kan een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 4. Verrichte werkzaamheden worden, tenzij anders overeengekomen, in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het uurtarief dat is overeengekomen. De declaratie wordt vermeerderd met 6% kantoorkosten, met de kosten van derden en met de verschuldigde B.T.W. Onder kosten van derden wordt onder meer verstaan griffierechten en verschotten, waaronder kosten van deurwaarders.
 5. Douwes + Partners Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Een kopie van de polis (voorwaarden) wordt op verzoek toegezonden. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een fout is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Voor fouten die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van een medewerker van Douwes + Partners Advocaten, geldt deze beperking niet.
 6. Als er een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, terwijl er geen (volledige) dekking bestaat op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van twee keer het gedeclareerde honorarium met een maximum van € 10.000,00.
 7. Douwes + Partners Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de cliënt. Douwes + Partners Advocaten zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Douwes + Partners Advocaten is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 8. De opdrachtgever machtigt Douwes + Partners Advocaten, namens de opdrachtgever, beperkingen van aansprakelijkheid te aanvaarden van door Douwes + Partners Advocaten ingeschakelde derden.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Douwes + Partners Advocaten voor (financiële) aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daarbij inbegrepen, die betrekking hebben op door Douwes + Partners Advocaten voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Deze verplichting tot vrijwaring geldt niet indien die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van een medewerker van Douwes + Partners Advocaten.
 10. Veel installaties en bedrijfsprocessen zijn voor een goed functioneren of presteren afhankelijk van een juiste datumherkenning in of door ondersteunende of regulerende (computer)apparatuur of -programmatuur. Bij de datumherkenning kunnen zich fouten voordoen waardoor het goede functioneren of presteren wordt verstoord, een zogenaamde datumgerelateerde storing. Douwes + Partners Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die op enigerlei wijze verband houdt met een datumgerelateerde storing. Het maakt daarbij niet uit op welke plaats en onder wiens verantwoordelijkheid zo'n storing plaatsvindt. Bij de toepassing van dit artikel gelden de volgende begripsbepalingen:
  - installaties: installaties, machines, vaartuigen, voertuigen, apparaten, werktuigen, (computer)systemen, en dergelijke;
  - bedrijfsprocessen: alle handmatige, gemechaniseerde of geautomatiseerde processen in of ten behoeve van de bedrijfsvoering;
  - verstoring van het goede functioneren of presteren: het geheel niet of gedeeltelijk of niet geheel overeenkomstig hun functioneren of presteren;
  - fouten bij datumherkenning: het niet, onjuist of gebrekkig herkennen, bevatten, vaststellen, verwerken, bewerken of doorgeven van een datum, tijdstip of tijdvak in en/of door enige vorm van software, hardware, microchip of (gegevens)bestand.
 11. Aan de behandelende medewerker van Douwes + Partners Advocaten wordt op voorhand toestemming verleend de gegevens van degene die gebruik maakt van de diensten van Douwes + Partners Advocaten, voorzover nuttig en/of noodzakelijk, te verstrekken aan anderen van Douwes + Partners Advocaten.
 12. Voor alle declaraties/facturen van Douwes + Partners Advocaten geldt een betalingstermijn van 8 dagen. Na het verstrijken van deze termijn kan Douwes + Partners Advocaten aanspraak maken op een vertragingsrente van 2% per maand en op 15% incassokosten.
 13. Op de rechtsverhouding tussen Douwes + Partners Advocaten en de opdrachtgever en op de rechtsverhouding tussen Douwes + Partners Advocaten en degene die van haar diensten gebruikt maakt, is Nederlands recht van toepassing.
 14. Douwes + Partners Advocaten is aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag. Op geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming- en of uitvoering van de overeenkomst is de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Indien de Geschillencommissie Advocatuur niet bevoegd is, zal uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen.
 15. Indien er een discrepantie bestaat tussen de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden en de Engelse versie, geldt de Nederlandse versie.

Deel deze informatie via:


‹ Terug